http://www.hvacgrossisten.dk/

Din indkøbskurv

Antal varer: 0
DKK 0,00

Salgs og leveringsbetingelser

pr. 01. august 2020

§1 Aftalegrundlag

Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer af produkter fra HVACgrossisten.dk ApS, medmindre anden skriftlig aftale er indgået mellem parterne.

§2 Produktoplysninger

Alle oplysninger om produkter i de brugsanvisninger og produktinformationer m.v., HVACgrossisten.dk udgiver om produkternes egenskaber, funktion og anvendelse, skal betragtes som vejledende, medmindre andet udtrykkelig fremgår af skriftlig aftale.

§3 Tilbud & ordreafgivelse

Tilbud bliver først bindende ved købers skriftlige eller mundtlige accept. Tilbud bliver også bindende ved ordres afgivelse til HVACgrossisten.dk, medmindre HVACgrossisten.dk uopholdeligt efter at have modtaget meddelelse om ordren erklærer, at ordren ikke kan accepteres og effektueres.

Hvis ikke andet er aftalt, er tilbuddet gældende 30 dage efter tilbudsdato.

Er intet andet aftalt, noteres alle ordrer til de på leveringsdagen gældende priser. Priserne angives ekskl. moms og uden evt. anden statslig afgift.

Sker der i tiden mellem ordrebekræftelse og levering stigning i råvarepriser, overenskomstbestemt arbejdsløn, arbejdsgiverafgifter af enhver art, vareskatter, toldsatser, import-/eksportafgifter, den danske krones vekselkurs eller andre forhold udenfor HVACgrossisten´s kontrol, er HVACgrossisten berettiget til at forhøje prisen tilsvarende mod angivelse af årsagen til prisforhøjelsen.

§4 Priser & levering

Alle priser og gebyrer er excl. moms og afregnes efter HVACgrossisten.dk til enhver tid gældende prisliste. Leveringstidspunkt er afsendelsestidspunkt fra lager. HVACgrossisten.dk er ikke ansvarlig for evt. forsinkelser under transporten. I tilfælde af forsinkelse i forhold til oprindelig aftalt leveringstidspunkt er HVACgrossisten.dk berettiget til at udskyde leveringen op til 3 uger, uden at køber i den anledning kan hæve købet. Køber skal underrettes om forsinkelsen hurtigst muligt.

Forsinkelsen berettiger ikke køber til erstatning for evt. tab som følge af denne.

§5 Fragt

Frit leveret DK over nettokøb dkr. 3.800,-, medmindre andet er skriftligt aftalt (der kan være yderligere tillæg ved levering til ikke brofaste øer). Leveres der på palle tillægges faktura dkr. 75,- (kreditteres ved returnering for egen regning)

§6 Betaling

Betalingsbetingelser er 14 dage netto fra fakturadato medmindre andet er aftalt. Faktura vil blive sendt elektronisk, hvis køber ønsker faktura sendt med post pålægges et gebyr dkr. 20,- pr. forsendelse.

Hvis ikke betalingen er HVACgrossisten.dk i hænde på forfaldsdato, beregnes 8,0% rente fra forfaldsdato pr. påbegyndt måned. Køber kan ikke modregne, eller tilbageholde dele af summen pga. evt. modfordringer. Der pålægges dkr. 100,- pr. rykkerskrivelse.

Undlader køber at modtage produktet på det aftalte tidspunkt og sted, er køber alligevel pligtig at erlægge betaling, som om modtagelse havde fundet sted i henhold til aftalen.

§7 Mangler, manko & reklamation

Køber skal straks ved modtagelsen, og inden produktet tages i brug eller videresælges, undersøge leverancen for at konstatere evt. mangler eller manko, og køber skal uopholdeligt og indenfor 14 dage skriftligt underrette HVACgrossisten.

Svarer det leverede produkt ved købers undersøgelse af dette ikke til, hvad der er skriftligt aftalt eller til de af køber med rette stillede krav, eller er produktet ikke af sædvanlig kvalitet, foretager HVACgrossisten.dk en omlevering. Det er en betingelse for omlevering, at der er reklameret rettidigt jf. §1. Omlevering sker uden udgift for køber, når det mangelfulde produkt returneres til HVACgrossisten.dk.

HVACgrossisten.dk er under alle omstændigheder uden ansvar for driftstab, avancetab, tidstab, tab af goodwill eller andre indirekte tab ved det leverede produkt – uanset om der er tale om mangler eller manko.

Mangler eller manko ved et leveret produkt, som skyldes forhold udenfor HVACgrossisten.dk kontrol, såsom uhensigtsmæssige forhold under transport, håndtering og oplagring er HVACgrossisten.dk uvedkommende.

§8 Returnering

Returvarer modtages kun mod forudgående aftale og på købers regning og risiko. Varen skal fremstå ubeskadiget og i original emballage. Kreditering af returvarer sker ved et fradrag på 20%.

Skaffevarer som er hjemtaget på købers foranledning kan ej returneres.

§9 Produktansvar

Anser køber efter ibrugtagning af produktet dette for at være defekt, skal køber uopholdeligt meddele HVACgrossisten.dk dette og undlade brug af produktet, så årsagen til den mulige defekt kan undersøges af parterne og aftale om omlevering træffes, hvis dette anses for berettiget. Omlevering sker i så fald uden udgift for køber.

Et produkt lider af en defekt, hvis det ikke frembyder den sikkerhed mod skader, som med rette kan forventes af et produkt der er blevet brugt/monteret korrekt efter producentens anvisninger.

HVACgrossisten.dk er uden ansvar for skade og tab, der skyldes:

a)      Den defekt (mangel) ved det leverede produkt, som var eller burde være konstateret ved købers undersøgelse af produktet før ibrugtagning af            dette jf. §7

b)      Forkert eller usædvanlig brug af produktet, hvortil produktet ikke er beregnet iflg. Producenten.

c)      Utilstrækkelig eller uhensigtsmæssig opbevaring af produktet hos køber.

d)      Andre forhold udenfor HVACgrossisten.dk kontrol, såsom uhensigtsmæssige forhold under transport, håndtering og oplagring af produktet.

HVACgrossisten.dk er ansvarlig overfor køber, ikke tredjemand.

Personskade er kun HVACgrossisten.dk ansvar, hvis det er bevisligt, at det er pga. forsømmelse som HVACgrossisten.dk er ansvarlig for og som forsikringsselskabet accepter.

Indtræder der erstatningsansvar for HVACgrossisten.dk omfatter ansvaret ikke driftstab, tidstab, avancetab og lignende indirekte tab.

§10 Anvendelse

Ovenstående anvendes i det omfang de ikke er fraveget ved anden skriftlig aftale. Købers indkøbs- og leverings-betingelser medfører ikke forpligtelser for HVACgrossisten.dk, medmindre det er skriftligt accepteret af HVACgrossisten.dk

§11 Force majeure

Omstændigheder såsom naturkatastrofer, arbejdskonflikter, krig, uroligheder, mangel på transportmidler, mangler ved leverancer fra leverandører og omstændigheder som parterne ikke har været herre over, medfører ansvarsfrihed for HVACgrossisten.dk såvel som køber, hvis ovenstående indtræffer efter aftalens indgåelse og forhindre dens opfyldelse inden for rimelig tid.

Såfremt en af parterne vil påberåbe sig denne bestemmelse, skal den anden part underrettes herom skriftligt og uden ophold og med angivelse af årsagen til påberåbelsen.

§12 Lovvalg og værneting

Enhver tvist der opstår mellem parterne i forbindelse med leverancer fra HVACgrossisten.dk, herunder fortolkning af salgsbetingelser, skal afgøres efter dansk rets regler og med Sø- og Handelsretten som værneting.


HVACgrossisten.dk ApS - Industrivej 8, 6560 Sommersted - Tlf.: 31571385 - info@hvacgrossisten.dk - cvr. 41587261